top of page

Kuopio

Kuopion Suomi-Australia -yhdistys ry
Eino Keihänen
+358 50 3307 454
eino.keihanen(at)luukku.com

bottom of page